Ringu Tulku gives a teaching on the dharani of interdependence:

In Tibetan:

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །
དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །
རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །

In Sanskrit:
ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ
In English:

All dharmas originate from causes.
The Tathagata has taught these causes,
And also that which puts a stop to these causes—
This too has been taught by the Great Shramana.

Related Posts:

More Ringu Tulku…